ทำเนียบผู้บริหาร และบุคลากร กยผ.

บุคลากรประจำกลุ่ม

 1. นางสาวเจตสุภา ลลิตอนันต์พงศ์
 2. นางสาวอรเพ็ญ หนูหล่อ
 3. นางพิชญา เอี่ยมสำอางค์
 4. นางสาวพอใจ รัตนปนัดดา
 5. นางสาววีรญา ปัญญาประพากร
 6. นางสาวดวงหทัย นิลวรรณ

บุคลากรประจำกลุ่ม

 1. นางสาวรักชนก วานิชพิพัฒน์
 2. นางสาวแอน อนันตรสุชาติ
 3. นางสาวภคมน พันธมนัสโสภา
 4. นางสาวเสาวลักษณ์ วิชัยประสิทธิ์
 5. นางผุสดี กลั่นคำ
 6. นางสาวบุตรสนีย์ แสนแก้ว
 7. นางสาวสุพัตรา ดาบชัยธง

บุคลากรประจำกลุ่ม

 1. นางสาววธู ยงพันธ์กุล
 2. นางสาวเพียงฤทัย ปิจดี
 3. นางสาวจิระธิดา ขันเงิน
 4. นางสาวอุดมลักษณ์ มะกรูดอินทร์
 5. นางสาวพิยุดี เอี่ยมสนธิ
 6. นางสาวขวัญสกุล ศรีชมภู

บุคลากรประจำกลุ่ม

 1. นางศรินยา หนูทิม
 2. นายวิทยา ประชาเฉลิม
 3. นางสาววัชรี รุ่งอภิรมย์นันท์
 4. นางสาวพิมภรณ์ สมกิตติธรรม
 5. นางสาวชลธิชา สอนสุภาพ
 6. นายธวัชชัย นาคราชนิยม
 7. นางสาวรัชนี มุงเมือง
 8. นายอานันท์ ตัณจนรัตน์
 9. นายเกรียงไกร อัครพรรวงศ์
 10. นายอำนวย สุวรรณชัย
 11. นางสาวกัญญานัฐ นาคขำ
 12. นางสาวรัตนาภรณ์ เทพสุภา

บุคลากรประจำกลุ่ม

 1. นายธนกฤษ ประเสริฐสาร
 2. นางสาวภวัญญา มีมั่งคั่ง
 3. นางสาวรัศพรรรณ พฤกษะริตานนท์
 4. นายอดุลย์ โมฮารา
 5. นางสาวสุภาวดี โพธิ์คุ้ม
 6. นายอิทธิพล ธรรมเตโชดม
 7. นางสาวสิตา ไตรศิลป์
 8. นางสาวณัฐฐานันท์ ปั้นสุวรรณ

บุคลากรประจำกลุ่ม

 1. นางสาวลฎาภา พูลคล้าย
 2. นายภาคภูมิ คำแพง
 3. นางสาวณัฐธิดา พุ่มวงศ์
 4. นายทศพร ขาวละเอียด
 5. นางสาวสินีนุช รงศิริกุล

บุคลากรประจำฝ่าย

 1. นางนิภาพร อัปรมาตย์
 2. นางสาวกันญา อินเสนี
 3. นางสาวสุนิภา เดชขจร
 4. นายสมสกุล ภาคสุโพธิ์
 5. นางสาวมณีรัตน์ สมัครสมาน
 6. นางสาวภัทราลักษณ์ เชื้อสุข
 7. นายไพฑูรย์ ขันถม
 8. นายคชาทัช ศรีปภาดาดิลก