วิสัยทัศน์


"เป็นศูนย์กลางด้านแผนยุทธศาสตร์ และองค์ความรู้ของ อย.“

พันธกิจ (Mission)


  1. วิจัยและพัฒนานโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  2. จัดทำและประสานแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการ รวมทั้งเร่งรัดกำกับ ติดตาม และประเมินผลงานการดำเนินงานของสำนักงาน
  3. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและงานวิจัยด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  4. พัฒนาระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยและระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพตลอดจนเป็นศูนย์การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับชาติ
  5. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร คลังข้อมูลความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์และเป็นศูนย์ข้อมูลของสำนักงานเพื่อพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคและบริการประชาขนและผู้เกี่ยวข้อง
  6. จัดและพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
  7. เป็นศูนย์วิทยบริการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมลข่าวสารของราชการ
  8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย