ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนภาพลักษณ์สู่องค์กรดิจิทัล
12 กันยายน 2566

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนภาพลักษณ์สู่องค์กรดิจิทัล  

     ห้องประชุม / สถานที่ :    ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

     วันที่ :  14/9/2566  ถึง  14/9/2566    เวลา :   13.30   ถึง   16.30

     ชื่อผู้รับผิดชอบ / หน่วยงาน :     ณัฐธิดา (กยผ.)

     เบอร์ติดต่อ :     7292