ประชุมการจัดการความรู้ อย. ครั้งที่ 3/2566
16 สิงหาคม 2566

ประชุมการจัดการความรู้
(Knowledge Management Team)
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ครั้งที่ 3/2566

     ห้องประชุม / สถานที่ :    ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

     วันที่ :  18/8/2566  ถึง  18/8/2566    เวลา :   09:30   ถึง   13:30

     ชื่อผู้รับผิดชอบ / หน่วยงาน :     ลฎาภา พูลคล้าย (กยผ.)

     เบอร์ติดต่อ :     7263